تایلند

هنگامی که صحبت از سفر به سرزمین تایلند میشود نا خود اگاه آب و هوا و زیبایی بی نظیر این سرزمین شگفت انگیز را به خاطر می آورد. به دلیل نزدیکی به دریا تایلند دارای آب و های معتدل می باشد. بهتریــن فصــل تایلنــد بیــن مــاه هــای نوامبــر تــا فوریــه و در به دلیل کاهش دما و باران فصــل سرماســت. پــس از آن فصــل گرمــا آغــاز مــی شــود کــه آوریــل گرمتریــن مــاه آن اســت و جشــن آب در تایلنــد نیــز بــه همیــن دلیــل در نیمــه ایــن مــاه برگــزار مــی شــود. تایلند کشوری با مساحت  ۵۱۴۰۰۰کیلومتر مربع که حدودا ۴درصد آن آب تشکیل داده است، در جنوب شرق آسیا واقع شده است.

تای به زبان تایلندی به معنای آزادی است پرچم این سرزمین از سه رنگ آبی و سفید و قرمز که به ترتیب نماد ملت ُمذهب و حکومت سلطنتی می باشد.

مذهب رسمی که حدود۹۵ درصد کشور را شامل میشود بودا است.حدود ۴٫۵ درصد مردم مسلمانان و ۱درصد باقی مانده را پیروان ادیان دیگر و آزادی مذهب تشکیل میدهند.

جمعیت اصلی تایلند حدود ۶۵٫۴۹۳٫۳۹۸ نفر با زبان و ملیت تایلندی است. زبان تایلندی از قدمت بسیار طولانی در شرق برخوردار است با این وجود گویش های منظقه ای در اقسا نقاط کشور حاکم است.

واحد پول رسمی بات است که هر بات به صد ستنگ تقسیم می شود.

 

فرهنگ و آداب و رسوم

در هنگام ورود به تایلند با لبخند همیشگی افراد روبرو میشوید. خنــده و یــا لبخنــد بــدون مقدمــه شــاید در کشــورهای دیگــر بــا تعجــب و یــا فکــر غلطــی بــرای مخاطــب باشــد ولــی در تایلنــد خنــده و لبخنــد بخشــی از طبیعــت انســان هــای ایــن دیــار را تشــکیل داده اســت.لبخند تایلنــدی هــا معانــی مختلفــی دارد.تایلنــدی هــا اگــر خوشــحال باشــند مــی خندنــد. بــرای عذرخواهــی نیــز از لبخنــد اســتفاده مــی کننــد. بــرای تشــکر نیــز لبخند مــی زننــد. در صــورت خجالــت زدگــی خنــده ی مخصــوص خــود را دارنــد کــه نشــانگر شــرمندگی اســت.خنده ی دیگــری کــه بعضــا تایلنــدی هــا در مواقعــی کــه مشــکل دارنــد و یــا عصبانــی هســتند مــی کننــد کــه ایــن عمــل باعــث مــی گــردد کــه بعــدا پشــیمان نباشــند و یــا احتمــالا حــرف بــدی را بــه کســی نگفتــه باشــند.

فرهنگ غنی تایلند ریشه در هند داردکه آن را می توان در رقص ها و نمایش های تایلندی بوضوح دید.در فرهنگ تایلندی فیل ها نماد مذهب و ملت هستند که در تاریخ و افسانه های تایلند نقش مهمی داشته اند

سلام کردن به عنوان یک عما محترمانه همراه با چشبانن کف دودست و آوردن آن ها مقابل صورت و خم کردن سر بسمت جلو همراه است

هر سال تایلند شاهد برگزاری فستیوال و جشن های ملی بسیاری است از آنجا گه تایلندی ها بسیار به جشن و شادی علاقه دارند ساال نو را سه بار جشن می گیرند : سال نو یلادی در ژانویه ،سال نو چینی در فوریه ، و سال نو تایلندی در اوریل.

از جشن های مشهور آنها جشن آب در تایلند، جشن ماه کامل در تایلند میتوان نام برد.

شهر بانکوک

بانکوک پایتخت تایلند یکی از بزرگ ترین و مهمترین شهر در مقاصد گردشگری تایلند محسوب می شود. بانکوک با ۱۰۰ کیلومتر مربع وسعت ۱۰ ملیون نفر را در خود جای داده است و جزو بست و دومسن شهر بزرگ دنیا بحساب می اید.به دلیل علاقه شدید مرد بانکوک به غذا رستوران های خیابانی بسیاری وجود دارد که به همین دلیل همیشه بوی غذا در هوای بانکوک به مشام می رسد.

وسایل نقلیه ی متعددی برای سفر های درو شهری در بانکوک استفاده می شود:

تاکسی، توک توک (شهر بانکوک شامل شهر بانکوک)، قطار هوایی، موتور سیکلت ، اتوبوس

جاذبه های تفریحی و گردشگری بانکوک

باغ رز، بازار روی آب ، مزرعه تمساح ها ، کاخ پادشاهی بانکوک ، ٰ شهر سوخته آیوتایا، بودای زمردین، دنیای وحش (باغ وحش تایلند)، شام در کشتی بانکوک

جزیره سامویی

یکی از زیباترین جزایر تایلند در سواحل شرقی کشور در خلیخ تایلند جزیره سامویی است.وجه تسمیه ی ای جزیره از واژه ی چینی به معنای بهشت امن گرفته شده است.

سامویی با ۲۳۸کیلومتر مربع مساخت یکی از جزایر بزرگ تایلند بحساب مب آی. بیشتر مساحت جزیره را \وشیده از جنگال های استوایی است.

از لححاظ طبیعی این جزیره جاذبه های بسیاری مانند سواحل ماسه ای سفید ، صخره های مرجانی ،درختان نارگیل دارد.

سامویی تنها دو فصل دارد: فصل گرم و استوایی و یک فصل بارانی .

از سواحل مهم سامویی که هر کدام یک شهر محسوب میشوند:

ساحل چاونگ، ساحل لامای ، ساحل منام، ساحل باپت ، ساحل بودای بزرگ ، شــش جزیــره دیگــر هــم در اطــراف ســامویی واقــع شــده انــد کــه بعضــی از آنهــا مثــل «پانــگان»، «تائــو» و «نانــگ یــوان» جــزء مقاصــد مهــم گردشــگری تایلنــد بــه شــمار مــی آینــد.

جاذبه های تفریحی و گردشگری سامویی

پارک ملی دریایی آنگ تونگاین ، صخره های پدربزرگ و مادربزرگ (هین تا و هین یای)، تئاتر میمون ها ، مزرعه مارها، مزرعه کروکودیل ها، کمپ فیل ها ، اغ وحش آکواریوم و ببر ، باغ جادویی (باغ بهشت) ، باغ پروانه

شهر ساحلی پاتایا

از اصلی ترین مقاصد گردشگری کشور تایلند شهر پانا است. به دلیل زیبایی و سرگرمی های متعدد این شهر در طول سال گردشگران بسیاری را جذب می کند

آب و هوای پاتایا پاتایــا بــه دلیــل نزدیکــی بــه خــط اســتوا دارای آب و هــوای گــرم استوائیســت و دارای ســه نــوع آب و هــوا مــی باشــد. در ماههای آبان تا بهمن هوا  گرم و خشک است. در ماههای اسفند تا اردیبهشت هوا  گرم و مرطوب است. در ماههای خرداد تا مهر هوا  گرم و بارانی است

از مهمترین جاذبه های این شهر که به عنان استراحت گاه ساحلی شناخته شده سواحل زیبای آن است.از شلوغ ترین سواحل ،ساحل پاتایا در امتداد بیچ رود است که به وایکینگ استریت منتهی می شود.

ساحل جامتین که چند دقیقه ای بیشتر تا شهر فاصله ندارد . عمدتا هتل ها و مراکز تفریحی و خرید در فاصله ای نزدیک به شهر واقع شده اند و دسترسی سریع و آسانی دارند.

جاذبه های تفریحی و گردشگری پاتایا

جزیره مرجان ، پاتایا مینی سیام، باغ استوایی نانگ نوچ، موزه ریپلی، دنیای زیر آب، خانه مقدس حقیقت، معبد مدرن وانسانگ وارارام

جزیره پوکت

مروارید دریای آندامان که همان پوکت گفته می شود دارای سواحل زیبا و آب زلال و شفاف و امکان غواصی شهرت بسار دارد.بیش از نیمی از این جزیره را جنگل فراگرفته است و پوکت از بزرگترین جزایر تایلند و مهمترین استراحت گاه در تایلند و آسیا برای تعطیلات محسوب میشود. برای دسترسسی به پوکت سریع ترین و بهترین  طریق پرواز به مقصد فرودگاه بین امللی ان است.

از مهمترین سواحل آن پتونگ و کارون است. ساحل پاتونــگ بســیار وســیع و طولانــی اســت و اغلــب مراکــز خریــد پوکــت در آنجــا قــرار دارنــد. امــا ســاحل کارون بــه دلیــل دوری از شــلوغی هــا دارای طبیعــت بکرتــر و زیباتــری اســت. در پوکــت، قایــق رانــی و مــوج ســواری نیــز بســیار طرفــدار دارد.

در مرکز شهر هتلی وجود ندارد و کاملا مسکونی است .

جاذبه های تفریحی و گردشگری پوکت

جزیره پی پی، قایق سواری در تنداب، کواریوم پوکت، شهر قدیمی پوکت

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

خوش آمدید به پروتابل فروش تور، بلیت و کلیه خدمات گردشگری شهرزادبال

گروه پشتیبانی شهرزادبال همراه شما مهمانان عزیز تا پایان سفرتان خواهد بود.